Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro poskytování Služeb prostřednictvím webové stránky
www.mintimimosa.cz (dále jen „VOP nebo obchodní podmínky“)

 

Zhotovitel:

 

Gepards@Madison spol. s r.o.
se sídlem:
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha
Česká Republika
IČ: 02583879
DIČ: CZ02583879
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221077

 

bankovní spojení:
Fio Banka, a.s. číslo účtu: 25838790/2010
pro zahraniční platby:
IBAN: CZ2520100000000025838790
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
zhotovitel není plátcem DPH
(dále jen „Zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro poskytování Služeb prostřednictvím webové stránky www.mintimimosa.cz  (dále rovněž jen „webová stránka“) provozovaná Zhotovitelem.

1.2. Služby poskytované prostřednictvím webové stránky jsou určeny výlučně podnikatelům ve smyslu ustanovení §420 a násl. občanského zákoníku. 

1.3. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele. Objednatel zasláním objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Smlouva o Dílo vznikne potvrzením přijetí objednávky Zhotovitelem, o čemž vyrozumí Objednatele emailem.

1.4. Smlouvu o Dílo tvoří tyto obchodní podmínky, objednávka a potvrzení přijetí objednávky.

2. Vymezení pojmů

2.1. Objednatel je podnikatel, bez ohledu na to, jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, který si objedná prostřednictvím webové stránky Služby. 

2.2. Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webovou stránku. Objednatel je také Uživatelem.

2.3. Den se rozumí pracovní den, není-li uvedeno v ustanovení VOP či v potvrzení přijetí objednávky jinak. 

2.4. Služby nabízené a poskytované prostřednictvím webové stránky jsou Dílem s nehmotným výsledkem dle ustanovení §2631 a násl. občanského zákoníku a jedná se zejména o tvorbu designu webových stránek, vizitek, loga a dalších materiálů a jiné související grafické, designérské a další Služby blíže specifikované na webové stránce. Součástí Služeb není zajištění tisku nebo jiná realizace navrženého grafického řešení. 

2.5. Dílem se rozumí Služby poskytované dle předchozího odstavce.

3. Objednávka a uzavření Smlouvy o Dílo

3.1. Objednatel provádí objednávání Služeb:

 • online na webové stránce v sekci „Rychlá objednávka“,
 • zasláním objednávky prostřednictvím poptávkového formuláře, nebo
 • na kontaktní email Zhotovitele uvedený na webové stránce.

3.2. Prezentace Služeb umístěná ve webové stránce je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ze strany Zhotovitele (§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije) nebo o doporučení služeb Objednatelů nebo třetích stran uvedených v referencích a vzorech. 

3.3. Smluvní vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem vzniká, tj. Smlouva o Dílo je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky Objednateli (dále jen „přijetí objednávky“), a to na elektronickou adresu Objednatele, kterou uvedl do poptávkového formuláře nebo na jiném místě na webové stránce k tomu určeném. Zhotovitel dále komunikuje s Objednatelem prostřednictvím emailové adresy, kterou uvedl Objednatel v objednávce, pokud Objednatel Zhotovitele prokazatelně neinformuje a nepožádá o použití jine emailové adresy na další komunikaci („kontaktní email Objednatele“) 

3.4. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, a to i bez udání důvodu. 

3.5. Smlouvou o Dílo se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele Dílo uvedené v objednávce a Objednatel se zavazuje toto Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla uvedenou v přijetí objednávky. 

3.6. Objednatel může bez uvedení důvodu zrušit objednávky dosud nepotvrzené Zhotovitelem, a to zasláním emailové zprávy na kontaktní email Zhotovitele. Všechny objednávky potvrzené Zhotovitelem jsou závazné a za jejich zrušení je Zhotovitel oprávněn vyfakturovat storno poplatek ve výši 100% ceny objednané Služby.

4. Cena Díla

4.1. Webové stránka obsahuje seznam Služeb a informace o nich, a to včetně nebo bez uvedení cen jednotlivých Služeb. Ceny Služeb jsou uvedeny včetně veškerých daní a poplatků. Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Zhotovitel je oprávněn jednostranně měnit ceny Služeb uvedených na webové stránce.

4.2. Ceny Služeb, které jsou na webové stránce uvedeny bez ceny, s informaci „poptat“, nebo Služby s cenami uvedenými „od“, budou specifikovány Zhotovitelem na základě poptávky Objednatele. Cenová nabídka u těchto Služeb zůstává v platnosti po dobu 30 dnů ode dne zaslání nabídky Objednavateli.

4.3. Ceny Služeb, které jsou přímo vyčísleny na www.mintimimosa.cz jsou kalkulovány jako služba pro advokátní nebo poradenskou kancelář o velikosti do 5 členů. V případě že se jedná o větší advokátní nebo poradenskou kancelář, vyhrazuje si Zhotovitel právo změnit cenu poskytované Služby, a to i cenu přímo uváděnou na webových stránkách Zhotovitele, o čemž uvědomí Objednatele bez zbytečného odkladu po zjištění takových skutečností a jejich dopadu na náročnost prací.

4.4. Zhotovitel je oprávněn navýšit cenu Díla, pokud se rozsah poskytovaných Služeb v průběhu realizace Díla změní na základě pokynu Objednatele (vícepráce).

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel má možnost zaplatit cenu za Dílo Zhotoviteli následujícím způsobem:

 • on-line platební kartou (v případě že je modul na stránce implementován a služba spuštěna)
 • prostřednictvím systému PayPal (Objednatel bere na vědomí, že k tomu musí mít zřízený nebo si musí zřídit PayPal účet nebo registraci, kterou provede v rámci procesu platby systémem PayPal)
 • převodem platby na účet Zhotovitele

5.2. Není-li dohodnuto nebo uvedeno jinak, je cena Díla splatná před započetím realizace Díla. U Služeb na poptávku budou platební podmínky uvedeny ve specifikaci, kterou Zhotovitel Objednateli zašle.

5.3. Zhotovitel doručí Objednateli nejpozději při předání Díla fakturu s konečným vyúčtováním. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

5.4. Zhotovitel není plátcem daně z přidané hodnoty.

6. Doba provedení Díla

6.1. Doba provedení Díla je informativně uváděna na webové stránce. Zhotovitel zahájí provádění Díla zpravidla do 5. pracovních dnů od připsání ceny Díla na účet Zhotovitele nebo po obdržení všech vstupů od Objednatele a předá Dílo Objednateli ve lhůtě uvedené na webové stránce nebo v potvrzení přijetí objednávky. V případě že se bude jednat o dvě různé informace, bude závazná tak lhůta, která je uvedena v potvrzení přijetí objednávky. 

6.2. Do doby provedení Díla uvedené na webové stránce u konkrétní Služby nebo uvedené v potvrzení přijetí objednávky se nezapočítává doba čekání na vstupy, texty a podklady k jejichž dodání je povinen Objednatel a doba určená k odsouhlasení Díla a dílčích plnění Díla z jeho strany, o tuto dobu se automaticky prodlužuje doba provedení Díla ze strany Zhotovitele a tato doba se nepovažuje za prodlení Zhotovitele.

6.3. V případě, že provedení Díla v původním termínu zabrání v průběhu realizace Díla provozní důvody na straně Zhotovitele či jeho subdodavatele, důvody způsobené vyšší mocí nebo výpadku technologií, je Zhotovitel povinen provést Dílo bezodkladně poté, kdy odpadnou důvody nemožnosti plnění. Zhotovitel je povinen o těchto důvodech informovat Objednatele bezodkladně poté, kdy se o nich dozví. O tuto dobu se prodlužuje doba realizace Díla ze strany Zhotovitele a Zhotovitel není v prodlení. 

6.4. Doba provedení Díla může v některých případech záviset i na součinnosti subdodavatelů. Objednatel bude Zhotovitelem informován o prodloužení doby provedení Díla a náhradním termínu provedení Díla v takovém případe není Zhotovitel v prodlení.

7. Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. S odkazem na relevantní ustanovení těchto VOP, Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí ve sjednaném termínu.

7.2. Zhotovitel může provedením Díla nebo jeho části, pověřit třetí osoby s čímž Objednatel souhlasí.

7.3. Zhotovitel je oprávněn uvést v provedeném Díle (zápatí  – dolní lišta web stránek a mikrostránek) následující:

 • Made by Gepards@Madison nebo Made by GepardsMadison nebo Vytvořeno Gepards@Madison , nebo Vytvořeno GepardsMadison
 • Kombinaci vícerých odkazů ve spojení s rokem vytvoření.

7.4. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění Díla, zejména poskytnutím vstupů, součinnosti při testování a odsouhlasení konečného návrhu před jeho zasláním.

7.5. Na potřebu součinnosti je Zhotovitel povinen Objednatele upozornit v přiměřené lhůtě, která nebude kratší než jeden pracovní den. O dobu trvání nedostatku součinnosti ze strany Objednatele se prodlužuje doba realizace Díla, aniž by se jednalo o prodlení Zhotovitele.

7.6. Práva duševního vlastnictví k Dílu přejdou na Objednatele okamžikem úplného uhrazení ceny Díla a předáním díla Objednateli. Je-li předmětem díla příprava webové stránky, je rozsah přechodu práv k duševnímu vlastnictví limitován použitým web CMS (Content Management System) a použitou šablonou pro webovou stránku, kde se přechod práv řídí pravidly pro danou šablonu a použité CMS. Duševní vlastnictví k textům, obrázkům a jiným vstupům může být limitováno právami třetích stran, co Objednatel bere na vědomí. 

7.7. Zhotovitel předá Dílo Objednateli, u grafických prací emailem na kontaktní adresu Objednatele, u vývoje webové stránky nahráním webové stránky na příslušnou doménu a hosting a u dalších Služeb způsobem uvedeným u každé Služby na webové stránce nebo v potvrzení přijetí objednávky nebo v další komunikaci.  Dílo je Objednatelem převzaté okamžikem doručení Díla na kontaktní emailovou adresu Objednatele u grafických prací anebo okamžikem zpřístupnění webové stránky na příslušné doméně a hostingovém serveru v závislosti na zvolené Službě. 

7.8. Riziko škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí díla Objednatelem.

7.9. Strany jsou povinny chránit informace označené za důvěrné, před zpřístupněním třetím osobám nepodílejícím se na provádění Díla. Dále jsou smluvní strany povinny chránit informace technického a provozního charakteru, které od sebe navzájem obdrží. Za důvěrné se kromě jiného považují subdodavatelé Zhotovitele.

8. Odpovědnost za vady

8.1. Práva Objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními §§ 2615 – 2619 občanského zákoníku.

8.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo je ve shodě s popisem uvedeným na webové stránce nebo v potvrzení přijetí objednávky nebo ve shodě s potvrzenými odchylkami.  Webová stránka může obsahovat i náhledy některých vzorů poskytovaných grafických návrhů. Reklamace z důvodu nevhodně zvoleného typu grafického návrhu nebo Služby se specifikací mimo popisu, není možná. 

8.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za zvolenou grafickou šablonu a její funkcionalitu u webové stránky a za funkčnosti zvoleného CMS, neodpovídá za texty dodané nebo odsouhlasené Objednatelem a jejich obsah, neodpovídá za použité obrázky. V případě jakýchkoliv vstupů dodaných nebo odsouhlasených Objednatelem, Zhotovitel neodpovídá za soulad materiálů dodaných Objednatelem s právy třetích stran.

8.4. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Zhotovitel s Objednatelem nedohodnou jinak.

8.5. Je-li Dílo stiženo vadou, za kterou prokazatelně odpovídá Zhotovitel, má Objednatel právo na odstranění vady Díla. 

9. Odpovědnost Zhotovitele za škodu

9.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu je omezena částkou, která odpovídá výši ceny prováděného Díla.

9.2. Zhotovitel odpovídá výlučně za grafické zpracování materiálů podle požadavků a pokynů Objednatele. V žádném případě neodpovídá za obsah materiálů, který dodává Objednatel. Před uveřejněním zpracovaných materiálů je Objednatel povinen ověřit, že obsah materiálů neobsahuje chyby, neporušuje práva třetích stran a materiály odsouhlasit. V případě, že třetí strana vznese vůči Zhotoviteli nárok spočívající v porušení práv jejího duševního vlastnictví na základě materiálů dodaných Objednatelem, je Objednatel povinen Zhotovitele odškodnit.

9.3. Zhotovitel v žádném případě neodpovídá za škodu, ke které došlo vlivem vyšší moci a za ušlý zisk.

10. Autorská práva k webovým stránkám Zhotovitele

10.1. Obsah webové stránky Zhotovitele, všechny tam umístěné materiály (texty, fotografie, obrázky, loga, šablony, reference, vzorky a další), včetně programového vybavení webové stránky a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Zhotovitele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Objednatelem a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Zhotovitele.

11. Ukončení smlouvy

11.1. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to na základě písemného oznámení doručeného Objednateli z následujících důvodů: 

 • Objednatel neuhradí cenu díla nebo její část ve stanoveném termínu,
 • Objednatel neposkytuje po dobu delší než 10 dní součinnost při realizaci Díla, ač k tomu byl Zhotovitelem vyzván.

11.2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to na základě písemného oznámení doručeného Zhotoviteli z následujících důvodů:

 • Zhotovitel je z důvodů na jeho straně v prodlení s dokončením Díla, delším než 15 dnů,
 • Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 dnů ode dne doručení potvrzení přijetí objednávky,
 • Je-li provádění díla přerušeno z důvodů uvedených v článku 6.3. na dobu delší než 30 dnů.

11.3. Při odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně Objednatele náleží Zhotoviteli úhrada poměrné části ceny za již provedené práce na Díle.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Objednatel souhlasí s tím, aby návrhy nebo Služby, které pro něj Zhotovitel zpracoval a poskytl, byly Zhotovitelem zveřejněny za účelem slovních a obrázkových referencí a to na webových stránkách které provozuje Zhotovitel nebo na svých reklamních materiálech ať již v papírové či elektronické podobě. Nesouhlas se zveřejněním musí Objednatel písemně sdělit nejpozději při převzetí konečného návrhu. 

12.2. V otázkách neupravených Smlouvou o Dílo (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se smluvní vztah mezi stranami řídí právním řádem České republiky. 

12.3. Objednatel i Zhotovitel na sebe berou nebezpečí změny okolností dle ustanovení §1765 občanského zákoníku.

12.4. Komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem probíhá písemně, za písemnou se také považuje komunikace e-mailem. 

12.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy o Dílo či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.6. Znění obchodních podmínek může Zhotovitel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

12.7. Smluvní vztah mezi stranami se řídí právním řádem České republiky. Případné spory se smluvní stany zavazují vyřešit smírně, pokud smírné řešení není možné, může každá ze stran předložit spor věcně a místně příslušnému soudu.

12.8. Objednatel souhlasem s těmito obchodními podmínkami výslovně prohlašuje, že všem ustanovením porozuměl a dále, že obchodní podmínky neobsahují žádná ustanovení, které nemohl rozumně očekávat.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2014

Zákaznícka podpora

Právě teď nejsme online. Můžete nám poslat e-mail a my vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Máte dotazy k poskytovaným službám? Rádi vám pomůžeme!

Klepnutím na tlačítko ENTER zahájíte konverzaci se zákaznickou podporou